Klauzula informacyjna RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA SOLAR Piotr Wójcik z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. A. Mickiewicza 161, 34-200 Sucha Beskidzka.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej www.grupasolar.com, telefoniczny pod numerem: 570 402 777 oraz mailowy: kontakt@grupasolar.com .
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji bieżącej lub przyszłej współpracy handlowej lub współpracy polegającej na świadczeniu usług serwisowych.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą/są przez Administratora na podstawie:
a) Zawarcia i wykonywania umowy handlowej lub o świadczenie usług serwisowych, montażowych i remontowo-budowlanych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
b) Wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych – przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
c) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
d) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub przez czas obowiązywania udzielonej zgody, jeżeli była udzielona.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy handlowej, o świadczenie usług serwisowych, montażowych i remontowo-budowlanych.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe, w szczególności: podmioty uczestniczące w sprzedaży, nasi partnerzy, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, prawne, księgowe, rachunkowe, nasi pracownicy;
b) inni administratorzy danych osobowych, w szczególności: podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania przesyłek.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy – okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu i po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
– prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
– prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach marketingowych.
12. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych mogą być:
– rejestry publiczne,
-podmioty prawne zbierające lub analizujące informację o przedsiębiorstwach/ os. prywatnych w celach marketingowych lub w celach tworzenia zestawień i analiz.