Dotacji Unijne

 

Wartość projektu :  49 000 zł

Kwota dofinansowania: 33 861, 78 zł

OPIS PROJEKTU

Obecne trendy oraz uregulowania prawne na poziomie Unii Europejskiej wymuszają transformację polskiego sektora energetycznego w kierunku rozwiązań proekologicznych. Wykorzystanie paliw kopalnych staje się w obecnej sytuacji mniej opłacalne, z racji rosnących cen certyfikatów za emisję CO2, a coraz więcej energii wytwarza się ze źródeł odnawialnych. Obiecującą formą energii odnawialnej jest energia słoneczna, którą w stosunkowo łatwy sposób można zamienić, w kolektorach słonecznych, na energię cieplną. Występuje jednak sezonowe niedopasowanie podaży i popytu w zakresie energii słonecznej. Latem dostępność energii słonecznej jest bardzo duża, ale popyt na nią stosunkowo niski, podczas gdy zimą popyt jest wysoki, ale podaż jest niewielka. Problem ten może zostać potencjalnie rozwiązany poprzez sezonowe magazynowanie energii
cieplnej. Technologia efektywnego pozyskiwania energii ze słońca w okresie letnim, magazynowania jej i wykorzystywania w okresie zimowym z pewnością przyczyni się do znacznych oszczędności oraz zmniejszy wykorzystanie paliw kopalnych, zwłaszcza że ogrzewanie odpowiada za 66,4% całkowitego zużycia energii w polskich gospodarstwach domowych [1]. Obiecującą metodą magazynowania energii cieplnej jest wykorzystanie procesu adsorpcji. Adsorpcja jest zjawiskiem występującym na granicy zetknięcia dwóch faz, związanym z występowaniem pola nie wysyconych sił międzycząsteczkowych (siły Van der Waalsa). W wyniku oddziaływania tych sił następuje zmniejszenie stężenia określonego składnika w fazie gazowej lub ciekłej oraz jego zwiększenie na granicy faz. Ośrodek, na powierzchni którego zachodzi zjawisko adsorpcji nazywa się adsorbentem, a substancję ulegającą adsorpcji – adsorbatem.

Celem projektu jest sprawdzenie możliwości zastosowania akumulatora ciepła o nowej konstrukcji do współpracy z kolektorami słonecznymi. Wnioskodawca w projekcie planuje zastosować adsorpcyjny akumulator ciepła wypełniony złożem zeolitów. Ponieważ w procesie adsorpcji ciepło magazynowane jest w postaci energii chemicznej, między układem a otoczeniem nie występuje różnica temperatur, co ogranicza straty magazynowanej energii. Pozwala to na sezonową akumulację ciepła, a więc – ładowanie magazynu w lecie, a rozładowywanie w zimie.
Technologia efektywnego pozyskiwania energii ze słońca w okresie letnim, jej magazynowania, a w końcu wykorzystywania w okresie zimowym, przyczyni się do znacznych oszczędności oraz zmniejszy wykorzystanie paliw kopalnych, zwłaszcza że ogrzewanie odpowiada za 66,4% całkowitego zużycia energii w polskich gospodarstwach domowych.